ENG | MNE

 
Nalazite se ovdje: Naslovna >> Budva >> Praktične informacije >> Vizni režim

Vizni režim

Državljani Andore, Australije, Izraela, Republike Island, Kanade, Republike Koreje, Lihtenštajna, Kneževine Monaka, Kraljevine Norveške, Novog Zelanda, Republike San Marino, Republike Singapura, Sjedinjenih Americkih Drzava, Svajcarske Konfederacije i predstavnici Vatikana mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana i prelaziti preko teritorije Crne Gore na osnovu važeće putne isprave (pasoša).

Državljani Republike Austrije, Kraljevine Belgije, Republike Grčke, Kraljevine Danske, Republike Estonije, Republike Italije, Republike Irske, Republike Kipar, Republike Litvanije, Republike Letonije, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Malte, Republike Madjarske, Savezne Republike Njemačke, Republike Poljske, Portugalske Republike, Slovačke Republike, Republike Slovenije, Republike Finske, Francuske Republike, Kraljevine Holandije, Češke Republike, Kraljevine Španije, Kraljevine Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Irske, mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana i prelaziti preko teritorije Crne Gore na osnovu važeće putne isprave (pasoša).

Državljani Republike Albanije, Ruske Federacije i Republike Ukrajine, mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori, radi turističke posjete u individualnom ili organizovanom aranžmanu, na osnovu važeće putne isprave bez vize, uz izdavanje turističke propusnice. Turističku propusnicu izdaje organ uprave nadležan za poslove kontrole prelaska državne granice, bez naknade, sa rokom važenja do 30 dana.

Državljani Republike Srbije mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori, pod istim uslovima kao i crnogorski državljani (lična karta ili pasoš).

Državljani Bosne i Hercegovine, Republike Makedonije i Republike Hrvatske, mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana i prelaziti preko teritorije Crne Gore na osnovu važeće putne isprave.

Nosilac putne isprave izdate od Organizacije Ujedinjenih Nacija ili njenih specijalizovanih agencija može bez vize ulaziti i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana, odnosno prelaziti preko teritorije Crne Gore.

Pripadnici Malteškog Viteškog Reda mogu bez vize ulaziti i boraviti u Crnoj Gori, do 90 dana, odnosno prelaziti preko teritorije Crne Gore, na osnovu važeće putne isprave.

Nosilac posebne putne isprave za izbjeglice, izdate od drzave potpisnice Ženevske konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine, putne isprave za lice bez državljanstva, izdate od države potpisnice Ženevske konvencije o pravnom položaju lica bez državljanstva iz 1954. godine i putne isprave za stranca, odnosno sa njima izjednačene putne isprave, moze ulaziti i boraviti do 90 dana i prelaziti preko teritorije Crne Gore ako je u tu ispravu unijeta viza ili odobrenje boravka.

Na osnovu preuzetih zaključenih bilateralnih sporazuma o ukidanju viza na diplomatske ili službene pasoše ili pasose odnosno o unošenju klauzule "Poslovno" u pasoš, odnosno o uslovima putovanja državljana, državljani tih država mogu ulaziti, boraviti i prelaziti preko teritorije Crne Gore u skladu sa sporazumima.

Državljani Republike Albanije, Ruske Federacije, Republike Turske i Republike Ukrajine, koji imaju dozvole boravka u zemljama članicama Evropske Unije, ostalim zemljama članicama Šengenskog sporazuma i Švajcarske Konfederacije, mogu prelaziti preko teritorije Crne Gore u roku od pet dana od ulaska u Crnu Goru.

Nosilac važećeg diplomatskog, službenog i ličnog pasoša, akreditovan pri dosadašnjem Diplomatskom protokolu Ministarstva spoljnjih poslova Srbije i Crne Gore ili Ministarstva inostranih poslova Republike Crne Gore ili kojem je u pasoš utisnut pecat dosadašnjeg Ministarstva spoljnjih poslova Srbije i Crne Gore ili izdata posebna lična karta, moze ulaziti u Crnu Goru bez vize.

Vize izdate od strane diplomatskih ili konzularnih predstavništava Srbije i Crne Gore važe do isteka roka na koji su izdate.